• سعادت آباد،میدان کتاب،خیابان ایثارگران شمالی،خیابان امامزاده داوود،پارک سمیه،مرکز کوثر،طبقه دوم
  • 021_22094780 , 021-22116365
  • 09306055990
  • salamatafarin@gmail.com
  • دنبال کنید:
کارگاه آموزشی ازدواج آگاهانه آگاهی های شناختی پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی ازدواج آگاهانه آگاهی های شناختی پیش از ازدواج

يكي از مهمترين و كاربردي ترين روشهـاي افـزايش آگـاهيهـاي عمـومي در خصـوص مسايل اجتمايي توجه به آموزشهاي عمومي در قالب كارگاههايي است كه مـيتـوان تغييـرات اجتماعي برانامه ريزي شدهاي نظيـر كنتـرل جمعيـت، آمـوزش مهـارت هـاي زنـدگي، امـوزش مهارتهاي ارتباطي و رشد نگرش هـا و .. . را توسـط متخصصـان بـه عمـوم مـردم آمـوزش داد . برپايي كارگاههاي پي از ازدواج نيز روشي است كه در اين راستا برنامه ريزي شـده اسـت.